Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti

+999 890 757 45 775