Qoraqalpoq davlat universiteti

+999 890 757 45 775