G.V.Plexanov nomli Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent filiali (Rossiya)

+999 890 757 45 775